Privacy verklaring

Arend Traiteur Arend Traiteur, gevestigd aan Westhavenweg 60 E 1042AL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.arendtraiteur.nl Westhavenweg 60 E 1042AL Amsterdam 0031206658115
Dhr. A.A. Swart is de Functionaris Gegevensbescherming van Arend Traiteur Hij/zij is te bereiken via info@arendtraiteur.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Arend Traiteur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
  zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arendtraiteur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Arend Traiteur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Arend Traiteur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Arend Traiteur neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
  hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arend Traiteur) tussen zit.
  Arend Traiteur gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang
  en verwachte gevolgen voor betrokkene]
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Arend Traiteur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
  volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >
  Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Arend Traiteur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Arend Traiteur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
  het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
  van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
  onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arend Traiteur en heeft u het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
  ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
  intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arendtraiteur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
  inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
  maar binnen vier weken, op uw verzoek. Arend Traiteur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Arend Traiteur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
  en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
  onze klantenservice of via info@arendtraiteur.nl